กองบริการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดกิจกรรม Cover Dance Night Market

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดกิจกรรม Cover Dance Night Market

กองบริการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดกิจกรรม Cover Dance Night Market ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหาร โดยมีกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้า และร่วมรับชม Cover Dance โดยนักศึกษาของสาขาวิชาต่างๆ ในวันพุธที่  22 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-20.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี