สาชาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

      Comments Off on สาชาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดนักศึกษาเข้าร่วมสาธิตการทำพวงกุญแจลายผ้าไทย การทำยางรัดผมลายผ้าไทย ภายใต้โครงการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นการบริการวิชาการและให้บริการประชาชน และเป็นการเผยแพร่ศาสตร์ความรู้งานศิลปะประดิษฐ์ โดยมีเจ้าหน้าที่วิชาการ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ 21 มีนาคม 2562  ณ โรงเรียนบ้านวังยาว หมู่ที่ 8 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี