สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรสาธิตการทำขนมหวาน

      Comments Off on สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรสาธิตการทำขนมหวาน

อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรสาธิตการทำขนมหวานให้แก่นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ในหัวข้อ “อาหารไทยในวรรณคดี” ได้แก่ ขนมช่อม่วง ขนมอะลัว และขนมทองเอกกระจัง ในวันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี