รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแห้วจีนสุพรรณบุรี และการแปรรูป”

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแห้วจีนสุพรรณบุรี และการแปรรูป”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแห้วจีนสุพรรณบุรี และการแปรรูป” ภายใต้โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ อาคารจันทร์เจริญ และอาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี