สัมภาษณ์และถ่ายบันทึกเทปเรื่อง “น้ำอบไทยสวนดุสิต”

      Comments Off on สัมภาษณ์และถ่ายบันทึกเทปเรื่อง “น้ำอบไทยสวนดุสิต”

อาจารย์กาญจนา เฟื่องศรี อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้สัมภาษณ์และถ่ายบันทึกเทปเรื่อง “น้ำอบไทยสวนดุสิต”
จากสำนักข่าวอิศรา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ อาคารเยาวภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต