สวนดุสิต … บูรณาการองค์ความรู้ด้านอัตลักษณ์ จัดงานยิ่งใหญ่ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” วันที่ 2

      Comments Off on สวนดุสิต … บูรณาการองค์ความรู้ด้านอัตลักษณ์ จัดงานยิ่งใหญ่ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” วันที่ 2

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานเย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณโรจนา  ผลพันธิน ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒธรรมและกีฬา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทดังนี้ โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยกระทงลอย ระดับประถมศึกษา, โรงเรียนโยธินบำรุง คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ  การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยมาลัยชายเดียว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น,โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยพานพุ่มดอกไม้บูชาพระ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยพานดอกไม้ทรงโถน้ำมนต์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ,วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยพานเครื่องนมัสการทองน้อย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  (ทีมนายฉัตรชัย  สีหงษา) คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยกระเช้าดอกไม้แบบประณีตศิลป์ ระดับอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยพวงมาลาแบบประณีตศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ ร้านใบตองร้อยเอ็ด คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ การประกวดวิจิตรตระการกรองร้อยเครื่องแขวนพวงดอกไม้เทียม ระดับประชาชนทั่วไป โดยมีสถานบันการศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดกว่า 90 ทีมทั่วประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นฐานข้อมูลในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันที่ 17 กรกฎาคม 2561