คณาจารย์วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นคณะทำงานการประกวดอาหารเลิศรส (คาว-หวาน) และคณะกรรมการตัดสินอาหาร ในงานเทศกาลอาหารจานแห้ว สมหวังที่วังยาง ครั้งที่ 3

      Comments Off on คณาจารย์วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นคณะทำงานการประกวดอาหารเลิศรส (คาว-หวาน) และคณะกรรมการตัดสินอาหาร ในงานเทศกาลอาหารจานแห้ว สมหวังที่วังยาง ครั้งที่ 3

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นคณะทำงานการประกวดอาหารเลิศรส (คาว-หวาน) และคณะกรรมการตัดสินอาหาร ในงานเทศกาลอาหารจานแห้ว สมหวังที่วังยาง ครั้งที่ 3 จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2565 เวลา 15.30 – 18.30 น. ณ บริเวณปั๊มบางจาก (ถาวรสุพรรณ) หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วย