ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรม การทำน้ำอบไทย ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

      Comments Off on ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรม การทำน้ำอบไทย ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเชิญจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ในการจัดอบรม การทำน้ำอบไทย ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ ความสามารถ ในการดูแลสุขภาพและอยู่ในสังคมอย่างปกติพร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่อย่างมีคุณค่าสามารถทำประโยชน์แก่สังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมี ผศ.กาญจนา เฟื่องศรี และนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี