Author Archives: จิรพงษ์ บุญส่ง

เปิดโครงการพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัยในสาขาวิชาเฉพาะ 1 ครั้งที่ 1 กิจกรรมที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประธานเปิดโครงการพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัยในสาขาวิชาเฉพาะ 1 ครั้งที่ 1 กิจกรรมที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์

ประชุมเพื่อหารือในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในการแปรรูปมะนาว

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี Read more […]

เข้าร่วมหารือสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมหารือเข้าร่วมหารือกับนายวิเชียร ลีธนะรุ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ร่วมประชุมการติดตามและสร้างความเข้าใจในการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมการติดตามและสร้างความเข้าใจในการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ร่วมการประชุมการติดตามการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมการติดตามการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าทิศทางการรับนักศึกษา และจำนวนการรับนักศึกษาประจำป

ประชุมตรวจรับงานก่อสร้างอาคารจันทร์เจริญ งวดสุดท้าย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการจัดประชุมตรวจรับงานก่อสร้างอาคารจันทร์เจริญ งวดสุดท้าย

ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “แห้วสุพรรณ”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.สุธาสินี ชิ้นทอง ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “แห้วสุพรรณ”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความห่วงใยอาจารย์ Read more […]