Category: ข่าวประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) เอกสารแนบ Read more […]

วิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ได้ดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุ 78 รายการ

งานพัสดุ สังกัดกองลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ได้ดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุ 78 รายการ