Author Archives: จิรพงษ์ บุญส่ง

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดสุพรรณบุรี (ก.บ.จ.สพ.) ครั้งที่ 3/2564

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดสุพรรณบุรี (ก.บ.จ.สพ.) ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นที่ปรึกษาในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำของส่วนราชการรอบที่ 1

ประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5(87)/2564

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5(87)/2564 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564

กิจกรรมบรรยายและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลซีรั่ม มะเขือเทศเชอรี่ ทองพันชั่ง และว่านหางจระเข้

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมบรรยายและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลซีรั่ม มะเขือเทศเชอรี่

กิจกรรมบรรยายและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวขมิ้นชัน ว่านหางจระเข้เกษตรอินทรีย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน และสาธิตการทำผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวขมิ้นชัน