Comments Off on

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความห่วงใยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้น ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพของตนเอง
ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของประเทศ

ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน เพื่อที่เราจะสามารถผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต