มุ่งสู่ฝัน สื่อสาร เพื่อต่อยอดธุรกิจ(อาหาร)

      Comments Off on มุ่งสู่ฝัน สื่อสาร เพื่อต่อยอดธุรกิจ(อาหาร)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชั้นปีที่ 1 จัดโครงการสัมมนาเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ ในหัวข้อเรื่อง มุ่งสู่ฝัน สื่อสาร เพื่อต่อยอดธุรกิจ(อาหาร) ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ รหัสวิชา 1500119 โดยมีวิทยากรมากความสามารถ ได้แก่ นางสาว ณัฐณิชา บุญเลิศ Top4 Master Chef Thailan ss1 และนางสาวลักษณาวดี ศรีพรสวรรค์ Master Chef Thailan และได้รับเกียรติจากนายศิริ โพธินาม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธารเปิดงาน กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี