สานสัมพันธ์พี่น้อง Bye Nior 2019

      Comments Off on สานสัมพันธ์พี่น้อง Bye Nior 2019

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้อง Bye Nior”  โดยเป็นการบูรณาการสอบปฏิบัติ ในรายวิชาการจัดการงานบริการอาหาร รหัสวิชา 5073317 และได้รับเกียรติจาก ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี