วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ นายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ในการประชุมติดตามผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในการแข่งขันอย่างยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และตรวจเยี่ยมผลการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ดำเนินโครงการ ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี