Category: งานวิจัย

คณาจารย์ และทีมผู้วิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

คณาจารย์ และทีมผู้วิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในการวิจัย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในการวิจัย เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในการวิจัย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในการวิจัย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในการวิจัย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในการวิจัย

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง

การประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในการวิจัยเพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในการวิจัยเพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช