สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมแปรรูปผลิตลูกชิ้นสมหวัง เสริมเห็ดนางฟ้าภูฐาน

      Comments Off on สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมแปรรูปผลิตลูกชิ้นสมหวัง เสริมเห็ดนางฟ้าภูฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทวี ธนสัมบัณณ์ ผู้ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรจากพืชเศรษฐกิจสำคัญจังหวัดสุพรรณบุรี” ในกิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรจากพืชเศรษฐกิจสำคัญจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และผู้ที่สนใจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทวี ธนสัมบัณณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนฤทัย ศรีทองเกิด อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นผู้สาธิตและควบคุมดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ปฏิบัติการจริงในการผลิตลูกชิ้นสมหวัง เสริมเห็ดนางฟ้าภูฐาน ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1  อาคารปราโมทย์ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี