หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน – อาเซียน ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจีน-อาเซียน “China – ASEAN Business Intelligence Boot Camp ครั้งที่ 3”

      Comments Off on หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน – อาเซียน ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจีน-อาเซียน “China – ASEAN Business Intelligence Boot Camp ครั้งที่ 3”

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน – อาเซียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจีน-อาเซียน “China – ASEAN Business Intelligence Boot Camp ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา Mrs. Wei Yubing ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ฝ่ายจีน) รวมทั้งนักศึกษา บุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิด กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจให้นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจจีน – อาเซียน ชั้นปีที่ 1 รวมถึงกิจกรรมช่วงเย็น The Carnival ลูกทุ่งไทยตัวมัม…ไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับกรุง จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจจีน-อาเซียน จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ และนักศึกษาหลักสูตรอื่น ซึ่งศึกษาอยู่ที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีทั้ง การแสดง Cover Dance วง Folk Songs อาหารเลิศรส การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแต่ละหลักสูตร และกิจกรรมอื่นๆ ณ บริเวณลานหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) และกิจกรรมในวันสุดท้ายเป็นกิจกรรม นำเสนอผลงานกลุ่ม โดยนักศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจจีน-อาเซียน รวมถึงพิธีมอบรางวัล เกียรติบัตร ไปจนถึงพิธีปิด โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี