สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมแปรรูปมะม่วงสุกเป็นเมนู หมี่กรอบซอสมะม่วง

      Comments Off on สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมแปรรูปมะม่วงสุกเป็นเมนู หมี่กรอบซอสมะม่วง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทวี ธนสัมบัณณ์ ผู้ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรจากพืชเศรษฐกิจสำคัญจังหวัดสุพรรณบุรี” ในกิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรจากพืชเศรษฐกิจสำคัญจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และผู้ที่สนใจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทวี ธนสัมบัณณ์ และอาจารย์กนกวรรณ ศิริโฉม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นผู้สาธิตและแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ปฏิบัติการจริงในการแปรรูปมะม่วงสุกเป็นเมนู หมี่กรอบซอสมะม่วง ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ห้อง 5403 ชั้น 4 อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี