สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดกิจกรรมแปรรูปแห้วเป็นเมนู ข้าวเกรียบแห้ว

      Comments Off on สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดกิจกรรมแปรรูปแห้วเป็นเมนู ข้าวเกรียบแห้ว

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการอบรมโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรจากพืชเศรษฐกิจสำคัญจังหวัดสุพรรณบุรี” ในกิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรจากพืชเศรษฐกิจสำคัญจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และผู้ที่สนใจ โดยดร.ณัชฌา พันธุ์วงษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นผู้สาธิต และดูแลกิจกรรมในการแปรรูปแห้วเป็นเมนู ข้าวเกรียบแห้ว ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1 อาคารปราโมทย์ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี