กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2565

      Comments Off on กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2565

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2565 เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการและการดำเนินงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในเรื่องของการพัฒนางานและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ และรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี