วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ภายในกิจกรรมโครงการแนะแนวศึกษาต่อ  ประจำปีการศึกษา 2565  จัดโดยวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  ตำบลท่าพี่เลี้ยง  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีคณาจารย์กลุ่มงานวิชาการ และเจ้าหน้าที่จากสาขาวิชาต่างๆ ร่วมแนะแนวให้ความรู้ในการเข้าศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 รวมถึงรายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

โดยกิจกรรมการแนะแนว จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น.  ณ อาคารโดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี