มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตเข้าศึกษาดูงาน

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตเข้าศึกษาดูงาน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมคณะ เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30น.-12.00 น. ได้เยี่ยมชมหอมขจรฟาร์ม อาคารSDU Library ห้องปฏิบัติการเนย โครงการอาหารแปรรูป ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา ให้ความรู้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา กิจกรรมจัดขึ้นรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี