บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 – ภาคฤดูร้อน/2562 ที่ยังไม่มาติดต่อรับใบปริญญาบัตร อย่าลืมมารับ ภายใน 12 กันยายน 2567

      Comments Off on บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 – ภาคฤดูร้อน/2562 ที่ยังไม่มาติดต่อรับใบปริญญาบัตร อย่าลืมมารับ ภายใน 12 กันยายน 2567
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สวนดุสิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 – ภาคฤดูร้อน/2562 ที่ยังไม่มาติดต่อรับใบปริญญาบัตร อย่าลืมมารับกันนะครับ ภายใน 12 กันยายน 2567
1. ติดต่อรับด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 เป็นต้นไป (เปิดบริการวันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.) ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 2 ชั้น 1
– กรณีรับด้วยตนเอง ใช้บัตรประจำตัวประชาชน+ ใบคำร้องขอรับใบปริญญาบัตร (รับได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 2 ชั้น 1)
– กรณีมอบอำนาจ ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ + ใบคำร้องขอรับใบปริญญาบัตร + ใบมอบอำนาจ
ดาวน์โหลดใบคำร้องฯ, ใบมอบอำนาจ ได้ที่ https://regis.dusit.ac.th/main/?page_id=442

2.ยื่นขอรับปริญญาบัตรแบบ online ได้ที่ https://academic.dusit.ac.th

ขั้นตอนตามภาพโดยมีค่าจัดส่งเอกสาร แบบลงทะเบียน 100 บาท หรือส่งด่วน EMS 300 บาท เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร. 022445172-4
📌Line Official Account : @934bilfh
📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th

📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th/main