ประชุมกองบริการนักศึกษา ครั้งที่ 7(14)/2565

      Comments Off on ประชุมกองบริการนักศึกษา ครั้งที่ 7(14)/2565

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมกองบริการนักศึกษา ครั้งที่ 7(14)/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-11.30 น.
ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีวาระการประชุมเพื่อแจ้งรายละเอียดกิจกรรมของกองบริการนักศึกษาประจําเดือน ธันวาคม 2565 ถึง กุมภาพันธ์ 2566 ,กีฬาสัมพันธ์ภายใน, กิจกรรมยาเสพติด และวินัยจราจร เเละวาระเพื่อพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง