สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2565

      Comments Off on สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวแสดงความยินดีและมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มอบของที่ระลึก ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีอุปการะคุณ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร รับประกาศเกียรติคุณและรางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
-ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
2.ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
3.ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
4.นางสุนันทา สมพงษ์ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
5.นางสุปราณี จงดีไพศาล คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
6.นางสาวนิตยา นิราศรพ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
-ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สุพรรณบุรี
2.นายชวภณ เจริญสิน บริษัท เอส เอ็น วี เลคทริค จำกัด
3.คุณนิภาพร ซื่อสัตย์ ร้านเจ๊ไข่ ซีฟู้ด
4.นายศักดิ์ดาเรศ พรหมยะกลาง ร้าน KudD (ตลาด อ.ต.ก.)
5.นางสาวยมนามณฑ์ ชนะศึก ร้านสองแม่ลูก
6.นายปภาวิน นิธิเมธาวิน บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
7.คุณนวลจันทร์ ประสานสรรพกิจ บริษัท บัวหลวง หินอ่อน จำกัด
-รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และรางวัลผลงานนวัตกรรมวิจัยดีเด่น
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า
โรงเรียนการเรือน
รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท)
2.ศาสตราจารย์ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ)
3.รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ)
4.ดร.วีรชน ภูหินกอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท)
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ)
6.รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท)
7.รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท)
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า
โรงเรียนการเรือน
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ)
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท)
10.อาจารย์ชนม์ธิดา ยาแก้ว
คณะครุศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท)
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ)
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ (ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ)
-รางวัลการจัดอันดับ Google Scholar Profiles ระดับคณะ
1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับยอดเยี่ยม รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
2.โรงเรียนการเรือน สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศเกียรติคุณ รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ
3.โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับยอดเยี่ยม รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
4.คณะวิทยาการจัดการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับประกาศเกียรติคุณ รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ
5.คณะครุศาสตร์
6.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับประกาศเกียรติคุณ รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ
7.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับประกาศเกียรติคุณ รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ
-รางวัลการจัดอันดับ Google Scholar Profiles ระดับบุคคล
1.ศาสตราจารย์ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับยอดเยี่ยม รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 20,000 บาท
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารินดา สุขสบาย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับดีเด่น รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 10,000 บาท
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา โทผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศเกียรติคุณ รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศเกียรติคุณ รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ศรีแสง
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับดีเด่น รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 10,000 บาท
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เอี่ยมบัว
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับประกาศเกียรติคุณ รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ