กองบริการนักศึกษา จัดประชุมบุคลากรกองบริการนักศึกษา ครั้งที่2(9)/2565

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา จัดประชุมบุคลากรกองบริการนักศึกษา ครั้งที่2(9)/2565

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกองบริการนักศึกษา ครั้งที่2(9)/2565 เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้น โดยการประชุมจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องสำนักงานกองบริการนักศึกษา อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี