วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการสร้างสมรรถนะทางด้านออกแบบ เพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ (CDCA) รุ่นที่ 1

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการสร้างสมรรถนะทางด้านออกแบบ เพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ (CDCA) รุ่นที่ 1

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการสร้างสมรรถนะทางด้านออกแบบ
เพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ (CDCA) รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวปิดโครงการและมอบวุฒิบัตรให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี