มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ วัฒนธรรมอาหารและศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ของไทยและจีน

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ วัฒนธรรมอาหารและศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ของไทยและจีน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทยและจีน  กิจกรรมเสวนาวิชาการ วัฒนธรรมอาหารและศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ของไทยและจีน ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting เวลา 09.00-12.00 น. ได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย เชฟจารึก ศรีอรุณ Mr.Qiu Zongfeng ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทวี ธนสัมบัณณ์ และอาจารย์นุชนาฏ กุลวิทย์ ณ ห้อง SDU Online ชั้น 3 อาคารสวนแก้ว 1 ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ของไทยและจีน วิทยากรโดย อาจารย์อัครพล ไวเชียงค้า อาจารย์อิทธิพล อเนกธนทรัพย์ และอาจารย์กาญจนา เฟื่องศรี ณ ห้องศิลปประดิษฐ์ ชั้น 1 อาคารแววเที่ยงธรรม ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี