วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรีในหลายพื้นที่ เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบ Online Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ในพื้นที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นผู้รายงานก้าวหน้า ณ ห้อง SDU Online ชั้น 3 อาคารสวนแก้ว 1 และทีมงานรายงานตามจุดต่าง ๆ ที่มีการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารจำนวน 9 พื้นที่ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี