โครงการ “ปลูกฝัง ส่งเสริม ความเป็นสวนดุสิต” ในกิจกรรมการประกวด เยาวบุรุษ เยาวสตรี MC. star รอบตัดสิน ประจำปีการศึกษา 2563

      Comments Off on โครงการ “ปลูกฝัง ส่งเสริม ความเป็นสวนดุสิต” ในกิจกรรมการประกวด เยาวบุรุษ เยาวสตรี MC. star รอบตัดสิน ประจำปีการศึกษา 2563

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ “ปลูกฝัง ส่งเสริม ความเป็นสวนดุสิต” ในกิจกรรมการประกวด เยาวบุรุษ เยาวสตรี MC. star รอบตัดสิน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีบุคลากรจากภายในและภายนอกหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี