โครงการ EVEX ติดเข็มและรางวัลคุณบัตรเพชร ประจำปีการศึกษา 2561

      Comments Off on โครงการ EVEX ติดเข็มและรางวัลคุณบัตรเพชร ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX ติดเข็มและรางวัลคุณบัตรเพชร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีนักศึษาชั้นปีที่ 1 รับการติดเข็ม EVEX จำนวน 9 คน และ มอบรางวัลคุณบัตรเพชร จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลคุณบัตรเพชร 1 รางวัล สำหรับศิษย์เก่า รหัส 57 ได้แก่นายณัฐภูมิ บุญเรืองโจน์ รางวัลคุณบัตรทอง 1 รางวัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 58 ได้แก่นางสาวนิตติยา สร้อยงาม และรางวัลคุณบัตรเงิน 2 รางวัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 59 ได้แก่ นายธนกร สาระชาตและนายไชยพัฒน์ ทับสาคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี