โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอ

      Comments Off on โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอ

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประกวดห้องพัก ในโครงการสานสัมพันธ์ชาวหอ โดย ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้อง student center อาคารสระว่ายน้ำศิลปอาชา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นักศึกษาชายที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 พร้อมป้ายห้องเทพบุตร ได้แก่ นายวรวุฒิ ลีอุตและนายณัฐพล ชาญสัจจจา ส่วนลดค่าห้อง 50% อันดับที่ 2 นายชนิน จิตร์หาญและนายปรเมศวร์ ทองสุข ส่วนลดค่าห้อง 30% และอันดับที่ 3 นายยุทธพงศ์ นิกูลรัมย์ ส่วนลดค่าห้อง 20%  นักศึกษาหญิงที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 พร้อมป้ายห้องเทพธิดา ได้แก่ นางสาวสุกันยาวดี แย้มกระโทกและนางสาวพัชรินทร์ สีหาจักร์ ส่วนลดค่าห้อง 50% อันดับที่ 2 นางสาวจันทร์จิรา แสนโบราณและนางสาวอธิติพร ฤทธิตะ ส่วนลดค่าห้อง 30% อันดับที่ 3 นางสาวกรรณิการ์ สุริยะและนางสาวญาดารัตน์ แสงใส ส่วนลดค่าห้อง 20%

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี