การประชุมการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำฯ

      Comments Off on การประชุมการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยผู้ร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี