อาจารย์กนกวรรณ ศิริโฉม อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำเบเกอรี่

      Comments Off on อาจารย์กนกวรรณ ศิริโฉม อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำเบเกอรี่

อาจารย์กนกวรรณ ศิริโฉม อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำเบเกอรี่ จำนวน 4 เมนู คือ บราวนี่ เค้กชิฟฟ่อนใบเตย เค้กส้มหน้านิ่ม และเค้กโรลลายก้อนเมฆ ให้กับครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 10 คน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการบรรยายและการปฏิบัติ สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริมระหว่างเรียน โดยกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ หลักสูตรวิทยาการพัฒนาผู้นำระดับสูงอย่างยั่งยืน (วพส.) The Pinnacle Leadership Program By L-NET รุ่นที่ 1 จัดโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และบริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 5405 อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี