Category: ข่าวบริการวิชาการ

อาจารย์กนกวรรณ ศิริโฉม อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำเบเกอรี่

อาจารย์กนกวรรณ ศิริโฉม อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำเบเกอรี่

คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning

คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดหัวเขา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดหัวเขา อำเภอดอนเจดีย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง จัดกิจกรรมโครงการ “วิชาการจากงานวิจัยและความเชี่ยวชาญของบุคลากรโดยนักศึกษามีส่วนร่วม”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการ “วิชาการจากงานวิจัยและความเชี่ยวชาญของบุคลากรโดยนักศึกษามีส่วนร่วม”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดยางยี่แส

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดยางยี่แส

กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม

คณะทำงานโครงการการพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่เก็บผลผลิตเมลอน พันธ์กาเลีย เกรด AA จากเกษตรกรเครือข่ายฯ

คณะทำงานโครงการการพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่เก็บผลผลิตเมลอน พันธ์กาเลีย เกรด AA จากเกษตรกรเครือข่ายฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม