คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการจัดการตนที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Team Work)

      Comments Off on คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการจัดการตนที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Team Work)

คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการจัดการตนที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Team Work) การจัดทำมาตรฐานงานและแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติ ด้านการจัดการความปลอดภัย อนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety, Health and Environment Management Standard: SHE Management Standard) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะเดิมและเพิ่มทักษะใหม่ ในการจัดการสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระยะที่ 3)” จัดโดยศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดงาน โดยโครงการได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม และวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00-21.00 น. ณ ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี