หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก ก้าวแรกสู่ครูประถมศึกษา (รุ่นที่ 3)

      Comments Off on หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก ก้าวแรกสู่ครูประถมศึกษา (รุ่นที่ 3)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก ก้าวแรกสู่ครูประถมศึกษา (รุ่นที่ 3) โดย ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บรรยายเรื่องน่ารู้ของครูประถมศึกษา การเตรียมความพร้อมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครู, แนะนำคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายงานต่าง ๆ, แนะนำทีมคณะกรรมการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา, พิธีมอบป้ายครูและผูกด้ายข้อมือรับเข้าเป็นศิษย์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปิดท้ายด้วยการจุดเทียนสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพครูให้รุ่นน้องจากใจรุ่นพี่ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูประถมศึกษาถือเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อย่างเป็นทางการอีกครั้ง กิจกรรมจัดในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์