วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานเกี่ยวกับฟาร์มต้นแบบอัจฉริยะ โครงการ SMART AGRICULTURE ณ หอมขจรฟาร์ม ห้องพักและศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารมุสลิม อาคารจันทร์เจริญ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 4 และห้องปฏิบัติการเครื่องสำอาง (GMP) ชั้น 2 อาคารแววเที่ยงธรรม อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น.