มหาวิทยาลัยสวยดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2566

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวยดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2566

มหาวิทยาลัยสวยดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2566 นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการอาหารมุสลิม (อาคารจันทร์เจริญ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี