กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี (สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ) ครั้งที่ 2/2566

      Comments Off on กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี (สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ) ครั้งที่ 2/2566

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี (สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ) ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยวาระการประชุมเพื่อแจ้งแนวทางการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาทิเช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมของนักศึกษา การดูแลนักศึกษาการรักษาและปรับภูมิทัศน์ของวิทยาเขต เป็นต้น โดยการประชุมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี