สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดโครงการแข่งขันทำอาหารไทย-จีน Sino-Thai Culinary Contest

      Comments Off on สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดโครงการแข่งขันทำอาหารไทย-จีน Sino-Thai Culinary Contest

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดโครงการแข่งขันทำอาหารไทย-จีน Sino-Thai Culinary Contest โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะกรรมการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี กล่าวเปิดโครงการฯ บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “วัฒนธรรมอาหารไทย-จีน” โดย อาจารย์จารึก ศรีอรุณ อาจารย์ประจำ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี โดยมีบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้องและนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการและแข่งขันฯ เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และเข้าร่วมโครงการแข่งขันทำอาหารไทยจีน Sino-Thai Culinary Contest เวลา 14.00 -16.30 น. ณ ชั้น 4 อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566