กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา

      Comments Off on กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา โดยมีนางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประมูล ชี้แจงการขั้นตอน และดำเนินการการขายทอดตลาดฯ ร่วมกับคณะกรรมการท่านอื่น ๆ ซึ่งเข้าร่วมดำเนินการ สังเกตการณ์ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี