กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปลูกผักแบบปลอดภัยด้วยระบบฟาร์มรักษ์น้ำ และการแปรรูป”

      Comments Off on กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปลูกผักแบบปลอดภัยด้วยระบบฟาร์มรักษ์น้ำ และการแปรรูป”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับวิทยากรและเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปลูกผักแบบปลอดภัยด้วยระบบฟาร์มรักษ์น้ำ และการแปรรูป” โดย “หอมขจรฟาร์ม” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับภาคีเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้บริหารพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรม โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนรวมกว่า 190 คน ทั้งในรูปแบบออนไซต์ และระบบออนไลน์ ซึ่งมีเนื้อหาในการอบรมภาคบรรยาย เรื่อง “การออกแบบและวางระบบน้ำ และการนำไปประยุกต์ใช้กับระบบ Smart IoT” โดย คุณเฉลิมชัย เอี่ยมสอาด นักวิชาการอาวุโส/วิศวกร สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สวทช.) และการบรรยาย เรื่อง “พื้นฐานสำคัญของการปลูกผัก” โดยคุณธนากร บุญกล่ำ นักวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การอบรมภาคปฏิบัติการเรื่อง “การทำสลัดโรลและทำน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ” ณ ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคารแววเที่ยงธรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนฤทัย ศรีทองเกิด โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี