กิจกรรมการสัมนาทางคหกรรมศาสตร์ “การยกระดับคุณภาพอาหาร ด้วยมาตรฐานการผลิตอาหาร GMP และ อย.”

      Comments Off on กิจกรรมการสัมนาทางคหกรรมศาสตร์ “การยกระดับคุณภาพอาหาร ด้วยมาตรฐานการผลิตอาหาร GMP และ อย.”

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงานกิจกรรมการสัมนาทางคหกรรมศาสตร์ “การยกระดับคุณภาพอาหาร ด้วยมาตรฐานการผลิตอาหาร GMP และ อย.” จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยากรโดย คุณภภัสสร ศรีสวย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมจัดขึ้น วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี