วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในกิจกรรม “พิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” โดยมี ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวิชาการ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ร่วมแนะแนวให้ความรู้ในการเข้าศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 รวมถึงรายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
โดยกลุ่มงานแนะแนวฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี