วิทยาเขตสุพรรณบุรีและสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในการแข่งขันอย่างยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี”

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรีและสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในการแข่งขันอย่างยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะผู้บริหารและคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบนายวัชรเดช เกียรติชานน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะผู้บริหารของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในการแข่งขันอย่างยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี” ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี