การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เปิดโลกห้องเรียนเสมือน : METAVERSE DESIGN FOR LEARNING

      Comments Off on การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เปิดโลกห้องเรียนเสมือน : METAVERSE DESIGN FOR LEARNING

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เปิดโลกห้องเรียนเสมือน : METAVERSE DESIGN FOR LEARNING จัดโดยกองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัตต์ อินทสระ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 11 เมษายน  2566 เวลา  09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี