การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4(116)/2566

      Comments Off on การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4(116)/2566

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4(116)/2566 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบรี ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม ผู้จัดการโครงการพิเศษ เพื่อติดตามการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ในวิทยาเขตสุพรรณบุรี มอบหมายการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้น โดยการประชุมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 14.00-16.30 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี