สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบูรณาการรายวิชาโภชนาการเเละความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยฯ

      Comments Off on สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบูรณาการรายวิชาโภชนาการเเละความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยฯ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบูรณาการรายวิชาโภชนาการเเละความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย ร่วมกับรายวิชาคหกรรมศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย จัดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ใส่ใจโภชนาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เรืองภัทรนนต์ และอาจารย์กรณิศ ทองสอาด พร้อมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมจัดกิจกรรมตามฐาน เพื่อส่งเสริมด้านสุขอนามัยให้กับเด็กปฐมวัย ในวันพุธ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ อ. บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี